فهرست
نامه حمایتی محسن ترکی از فغانی: غایب ترین فرد میدان
نامه حمایتی محسن ترکی از فغانی: غایب ترین فرد میدان

نامه حمایتی محسن ترکی از فغانی: غایب ترین فرد میدان

«سوت را که به نشانه ی اغاز می‌کشد میشود تنهاترین ادم روی زمین...پرچم را که بالا می اورد مکافاتی دارد برای اثبات ادعای بر حقش... امده اند تا با قضاوت عادلانه قهرمان را مشخص کنند..اما خودشان قهرمانان مستطیل سبز هستند.... ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻡﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .... ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ میدان مجری برقراری ﻋﺪﺍﻟﺖ هستند ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .... ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩﺑﺎﺷﻨﺪ .... ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ... ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻮﺩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺪ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺧﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .... ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻼﻥ ﺳﻮﺕ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ .... ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯﺷﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮑﻨﻨﺪ .... ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﺳﺎﮐﺸﺎﻥ ﺑﺒندﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ..... ﺍﻧﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻥ هستند .... ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .... ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﺧﻼﺹ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺯدﻨﺪﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻧﺪ ... ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪﻭ ﺳﺒﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .....ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻪﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ آﻣﺪﯾﺪ ﺳﻮﺕ ﻭ ﭘﺮﭼﻢ ﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯾﺪ ... خدا قوت به تمامی داوران زحمتکش این سرزمین که در آسیا و جهان حرفی برای گفتن دارند اما در سرزمین خودمان به هیچ عنوان قضاوت و تصمیمات شان را نمی پذیرند.»
  ۸  
آی اسپورت
2015-05-17 15:53:33
نظر دهید

۸ نظر
یاشا تراکتور
يكشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱
هرکی هم از داوری حمایت کنه تو محسن ترکی مافیا نباید حمایت کنی-یادم نرفته چطور توبازی تراکتور تیم محبوبت استقلال چطور سر تراکتور رو بریدی-لطفا شما خفه شید محسن تولکی صفت پولکی مافیائی
ازاد
يكشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴
اوایل فکر میکردم که سایت ای اسپورت یک تجربه جدید در بین رسانه ها وسایتهای ورزشی باشه ولی انگار همیشه بایستی اصحاب قلم وورزشی نویشان در کشور ما یکجور فکر کنند. با نوشته های پپوپولیستی میخواین چی رو ثابت کنید؟اینکه مدام از قلعه نوعی و شکستهای پیاپیش،اشتباهات بی پایان حامد لک، وجامی که خود تراکتور دو دستی تقدیم سپاهان کرد ولی شما همچنان دنبال مقصر هستید.نقد بجا ومنصفانه خیلی خوبه ولازمه پیشرفت ولی سوار بر موج احساسات بودن وهر روز یک رنگ عوض کردن اصلا مناسب نیست.امیدوارم سعی کنید با نوشته هاتون موجبات پیشرفت ورزش وفوتبال شوید نه اینکه به عقب ماندگی ان دامن بزنید
حسین
يكشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶
به روباه گفتن شاهدت کیه ... گفت دمم
ببین کی داره از کی دفاع میکنه. فقط آرزومه باز فغانی رو تو تبریز ببینم
میثم تی تی
يكشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۵۷
تو دیگه حرف نزن که دو سال پیش تو بازی استقلال خودتم قهرمانی رو از ما گرفتی،به روباهه گفتن شاهدت کیه گفت دمم این شاهد فغانی شده
آنتی کیسه
يكشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴
جالبه این تیم مافیایی دو گل برتریش رو نمی تونه حفظ کنه بعد زمین و زمان رو مقصر ناکامیش معرفی می کنه.حقا که تیم مافیای سپاه هستین.
y.d
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۱
حیف این فامیلی که توداری محسن.خجالت هم خوب چیزی است.
امیر بناب
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹
این که خودش پدر ناداوری و دست پشت پرده ایرانه. . .بزار یکی حرف بزنه که خندمون نگیره.ملت آذربایجان اون ناداوری 2سال پیشتو هنوز فراموش نکرده مقابل استقلال.چرا تو تبریز بهت قضاوت نمیدن!!!
محمد
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸
قابل توجه مسولین محترم
اگر میخواهید بدانید که در جامعه ای که شما مسئولید قانون چگونه رعایت میشود سری به خیابانها بزنید وببینید که رانندگان چگونه رانندگی میکنند شهر شما با شهر حرت چه فرقی دارد.
واگر میخواهد بدانید عدالت چگونه اجرا میشود به میادین ورزشی یک نیم نگاهی بیندازید به بندی درمیدانهای کشتی کاراته والیبال فوتبال و......چگونه حق مضلومین شهرستانی پایمال میشود.
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر