فهرست
برنامه‌ی کامل مسابقات لیگ برتر در فصل 94 - 93
برنامه‌ی کامل مسابقات لیگ برتر در فصل 94 - 93

برنامه‌ی کامل مسابقات لیگ برتر در فصل 94 - 93

آی اسپورت- ساعتی پیش در برج میلاد تهران مراسم قرعه‌کشی لیگ پانزدهم برگزار شد که بر این اساس استقلال و پرسولیس باید در هفته‌ی پانزدهم رودرروی یکدیگر قرار بگیرند. برنامه‌ی کامل نیم‌فصل اول مسابقات به‌صورت زیر است:

*هفته اول:تراکتورسازی تبریز - نفت تهرانسیاه‌جامگان مشهد - استقلال تهرانپرسپولیس - پدیده خراسانسایپای تهران - گسترش فولاد تبریزصبای قم - استقلال اهوازملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهانسپاهان اصفهان - استقلال خوزستانفولاد خوزستان - پیکان یا راه‌آهن* هفته دوم:گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریزاستقلال خوزستان - پرسپولیسپدیده خراسان - فولاد خوزستاناستقلال اهواز - سیاه‌جامگان مشهدنفت تهران - صبای قماستقلال تهران - ملوان بندرانزلیپیکان یا راه‌آهن - سایپای تهرانذوب‌آهن اصفهان - سپاهان اصفهان* هفته سوم:تراکتورسازی تبریز - پیکان یا راه‌آهنفولاد خوزستان - استقلال خوزستانملوان بندرانزلی - استقلال اهوازصبای قم - گسترش فولاد تبریزاستقلال تهران - ذوب‌آهن اصفهانسپاهان اصفهان - پرسپولیسسیاه‌جامگان مشهد - نفت تهرانسایپای تهران - پدیده خراسان* هفته چهارم:
پدیده خراسان - تراکتورسازی تبریزاستقلال خوزستان - سایپای تهرانسپاهان اصفهان - فولاد خوزستاناستقلال اهواز - استقلال تهرانپیکان یا راه‌آهن - صبای قمنفت تهران - ملوان بندرانزلیپرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهانگسترش فولاد تبریز - سیاه‌جامگان مشهد*هفته پنجم: تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستانفولاد خوزستان - پرسپولیسذوب‌آهن اصفهان - استقلال اهوازپدیده خراسان - صبای قماستقلال تهران - نفت تهرانسیاه‌جامگان مشهد - پیکان یا راه‌آهنسایپای تهران - سپاهان اصفهانملوان بندرانزلی - گسترش فولاد تبریز* هفته ششم:سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریزاستقلال خوزستان - صبای قمفولاد خوزستان - ذوب‌آهن اصفهاننفت تهران - استقلال اهوازگسترش فولاد تبریز - استقلال تهرانپیکان یا راه‌آهن - ملوان بندرانزلیپرسپولیس - سایپای تهرانپدیده خراسان - سیاه‌جامگان مشهد* هفته هفتم:
تراکتورسازی تبریز - پرسپولیسسیاه‌جامگان مشهد - استقلال خوزستانسایپای تهران - فولاد خوزستاناستقلال اهواز - گسترش فولاد تبریزصبای قم - سپاهان اصفهاناستقلال - پیکان یا راه‌آهنذوب‌آهن اصفهان - نفت تهرانملوان بندرانزلی - پدیده خراسان* هفته هشتم:فولاد خوزستان- تراکتورسازیاستقلال خوزستان- ملوان بندرانزلیپیکان/راه آهن- استقلال اهوازپرسپولیس- صباپدیده- استقلال تهرانسپاهان- سیاه جامگانگسترش تبریز- نفت تهرانسایپا- ذوب آهن* هفته نهم:تراکتورسازی- سایپااستقلال تهران- استقلال خوزستانصبای قم- فولاد خوزستاناستقلال اهواز- پدیدهنفت تهران- پیکان/راه آهنملوان بندرانزلی- سپاهانسیاه جامگان- پرسپولیسذوب آهن- گسترش فولاد تبریز* هفته دهم:تراکتورسازی- ذوب آهناستقلال خوزستان- استقلال اهوازفولاد خوزستان- سیاه جامگانسایپا البرز -  صبای قمسپاهان -  استقلال تهرانپیکان/راه آهن- گسترش تبریزپدیده- نفت تهرانپرسپولیس- ملوان* هفته یازدهم:صبای قم- تراکتورسازینفت تهران- استقلال خوزستانملوان بندرانزلی- فولاد خوزستاناستقلال اهواز- سپاهاناستقلال- پرسپولیسذوب آهن- پیکان/راه آهنسیاه جامگان- سایپاگسترش تبریز- پدیده*هفته دوازدهم:تراکتورسازی- سیاه جامگاناستقلال خوزستان- گسترش تبریزفولاد خوزستان- استقلال تهرانپرسپولیس- استقلال اهوازصبای قم- ذوب آهنپدیده- پیکان/راه آهنسپاهان- نفت تهرانسایپا- ملوان بندرانزلی*هفته سیزدهمملوان بندرانزلی- تراکتورسازیپیکان/راه آهن- استقلال خوزستاناستقلال اهواز- فولاد خوزستانسیاه جامگان- صبای قماستقلال تهران- سایپاگسترش تبریز- سپاهاننفت تهران- پرسپولیسذوب آهن- پدیده*هفته چهاردهم:تراکتورسازی- استقلال تهراناستقلال خوزستان- پدیدهفولاد خوزستان- نفت تهرانسایپا- استقلال اهوازصبای قم- ملوان بندرانزلیسپاهان- پیکان/راه آهنپرسپولیس- گسترش تبریزسیاه جامگان- ذوب آهن*هفته پانزدهم:استقلال اهواز- تراکتورسازیذوب آهن- استقلال خوزستانگسترش تبریز- فولاد خوزستاناستقلال تهران- صبای قمپیکان/راه آهن- پرسپولیسپدیده- سپاهاننفت تهران- سایپاسیاه جامگان- ملوان بندرانزلی
  ۳  
آی اسپورت
2015-07-14 00:02:02
نظر دهید

۳ نظر
asafa
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۲
یعنی قرعه پرسپولیسو.تو هفت هفته با پنج تا مدعی بازی داره
یوسف
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۲۶
بدبخت استقلال خوزستان! پنج هفته اول
سپاهان
پرسپولیس
فولاد
سایپا
تراختور
یوسف
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۳۱
هفته دهم تا چهاردهم
هفته های جر خوردن استقلال! به یاد پریدن سهمیه دو سال پیاپی و هت تریک سامان نریمان جهان
کلا برنامه امسال خیلی جالب نیست! احتمالا فولاد و سایپا و البته تراختور بتونن جزو مدعی ها باشن چون بعد سپاهان و پرسپولیس میخورن به این سه تیم تیمای دیگه
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر