فهرست
برنامه کامل لیگ پانزدهم مشخص شد؛ 8 آبان دربیِ رفت
برنامه کامل لیگ پانزدهم مشخص شد؛ 8 آبان دربیِ رفت

برنامه کامل لیگ پانزدهم مشخص شد؛ 8 آبان دربیِ رفت

هفته اول: بازی هفته/ فینالِ لیگ قبل پنج شنبه8 مرداد 94  فولاد مبارکه سپاهان-استقلال صنعتی خوزستان  ورزشگاه فولاد شهر   صبای قم - استقلال اهواز -  ورزشگاه یادگار امام(ره) قم                                 سایپا - گسترش فولاد تبریز-  ورزشگاه پاس قوامین  سیاه جامگان مشهد - استقلال تهران -  ورزشگاه ثامن مشهد  جمعه 9 مرداد 94   ملوان بندر انزلی - ذوب آهن -  ورزشگاه تختی انزلی  تراکتورسازی تبریز - نفت تهران -  ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز  پرسپولیس - پدیده مشهد-  ورزشگاه آزادی تهران  فولاد خوزستان - راه آهن  -  ورزشگاه غدیر اهواز  هفته دوم: بازی هفته/ مصاف قلعه‌نویی با استقلال پنجشنبه 15 مرداد 94 پدیده خراسان – فولاد خوزستان –  ورزشگاه ثامن مشهد نفت تهران – صبای قم –  ورزشگاه تختی تهران استقلال خوزستان – پرسپولیس –  ورزشگاه غدیر اهواز  راه‌آهن – سایپا – ورزشگاه شهدای شهر قدس   جمعه 16مرداد 94 گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز-  ورزشگاه یادرگار امام (ره) تبریز ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان –  ورزشگاه فولاد شهر اصفهان استقلال اهواز – سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه تختی اهواز استقلال تهران – ملوان بندر انزلی -  ورزشگاه آزادی هفته سوم: بازی هفته/ مصاف تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها پنجشنبه 22 مرداد94 ملوان بندر انزلی – استقلال اهواز-  ورزشگاه تختی انزلی سیاه جامگان مشهد – نفت تهران –  ورزشگاه ثامن مشهد  فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پرسپولیس – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان صبای قم – گسترش فولاد تبریز-  ورزشگاه یادرگارامام(ره) قم جمعه 23 مرداد 94 فولاد خوزستان – استقلال خوزستان –  ورزشگاه غدیراهواز تراکتورسازی تبریز – راه‌آهن-  ورزشگاه یادگارامام(ره) تبریز  سایپا – پدیده خراسان –  ورزشگاه پاس قوامین تهران استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه آزادی تهران هفته چهارم: بازی هفته/ آبی‌های تهران و اهواز چهارشنبه28 مرداد 94 نفت تهران – ملوان بندر انزلی –  ورزشگاه تختی تهران پنجشنبه 29 مرداد 94 پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان -  ورزشگاه آزادی تهران فولاد مبارکه سپاهان – فولاد خوزستان -  ورزشگاه فولاد شهر اصفهان استقلال خوزستان – سایپا -  ورزشگاه غدیر اهواز گسترش فولاد تبریز – سیاه جامگان مشهد -  ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز جمعه 30 مرداد 94 پدیده خراسان – تراکتورسازی تبریز –  – ورزشگاه ثامن مشهد راه‌آهن‌ - صبای قم –ورزشگاه شهدای شهر قدس استقلال اهواز – استقلال تهران –  ورزشگاه غدیراهواز هفته پنجم: بازی هفته/ مصاف علیمنصور و استقلال سه شنبه 3 شهریور 94 فولاد خوزستان – پرسپولیس – ورزشگاه غدیر اهواز ملوان بندر انزلی – گسترش فولاد تبریز-  ورزشگاه تختی انزلی سایپا – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان –  ورزشگاه پاس قوامین تهران چهار شنبه 4 شهریور 94 تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان –  ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز ذوب آهن اصفهان – استقلال اهواز- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان سیاه جامگان مشهد –راه آ‌هن –   ورزشگاه ثامن مشهد صبای قم – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جمعه 20 شهریور 94 استقلال تهران – نفت تهران –  ورزشگاه آزادی  لازم به ذکر است به دلیل حضور تیم نفت تهران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دیدار این تیم با استقلال تهران معوقه و در تاریخ 20 شهریور 94 برگزار می شود. هفته ششم: بازی هفته/ قهرمان و نایب قهرمان لیگ قبل دوشنبه 23 شهریور 94 پرسپولیس – سایپا – ورزشگاه آزادی پدیده خراسان – سیاه جامگان – ورزشگاه ثامن  استقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر سه شنبه 24 شهریور 94  فولاد مبارکه سپاهان‌ - تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه فولاد شهر گسترش فولاد تبریز – استقلال تهران – ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد خوزستان – ذوب آهن – ورزشگاه غدیر   راه‌آهن‌ - ملوان بندر انزلی –ورزشگاه شهدای شهر قدس دوشنبه 30 شهریور 94  نفت تهران – استقلال اهواز- ورزشگاه تختی  هفته هفتم: بازی هفته/ سرخ‌های تهران و تبریز پنجشنبه 2 مهر 94  سیاه جامگان – استقلال خوزستان – ورزشگاه ثامن سایپا – فولاد خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین استقلال‌ تهران - راه‌آهن – ورزشگاه آزادی صبای قم –فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه یادگار امام جمعه 3 مهر 94 ذوب آهن‌ - نفت تهران – ورزشگاه فولاد شهر تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس – ورزشگاه یادگار امام استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی ملوان بندر انزلی‌ - پدیده خراسان - ورزشگاه تختی هفته هشتم: فولاد و تراختور پنجشنبه 23 مهر 94 پرسپولیس – صبای قم – ورزشگاه آزادی استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی – ورزشگاه غدیر  راه‌آهن – استقلال اهواز-ورزشگاه شهدای شهر قدس جمعه 24 مهر 94 سایپا – ذوب آهن- ورزشگاه پاس قوامین فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه غدیر  پدیده خراسان – استقلال تهران- ورزشگاه ثامن گسترش فولاد تبریز – نفت تهران- ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد مبارکه سپاهان – سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر هفته نهم: بازی هفته/ آبی‌ها تهران و خوزستان سه شنبه 28 مهر 94 سیاه جامگان – پرسپولیس- ورزشگاه ثامن ملوان بندر انزلی – سپاهان- ورزشگاه تختی تراکتورسازی تبریز – سایپا- ورزشگاه یادگارامام چهارشنبه 29 مهر 94 استقلال تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی صبای قم – فولاد خوزستان- ورزشگاه یادگار ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه فولاد شهر استقلال اهواز – پدیده خراسان- ورزشگاه تختی نفت تهران –راه‌آهن- ورزشگاه تختی هفته دهم: نکته بازی/ آبی‌های اهواز و خوزستان! دوشنبه 4 آبان 94 فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر استقلال خوزستان – استقلال اهواز- ورزشگاه غدیر پرسپولیس – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه آزادی سه شنبه 5 آبان 94 سایپا – صبای قم- ورزشگاه پاس قوامین پدیده خراسان – نفت تهران- ورزشگاه ثامن تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام راه‌آهن – گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه شهدای شهر قدس فولاد خوزستان – سیاه جامگان- ورزشگاه غدیر هفته یازدهم: بازی هفته/ دربی تهران جمعه 8 آبان 94 استقلال تهران – پرسپولیس- ورزشگاه آزادی شنبه 9 آبان 94 صبای قم – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه یادگارامام نفت تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی ذوب آهن –راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر استقلال اهواز – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختی سیاه جامگان – سایپا- ورزشگاه ثامن گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان- ورزشگاه اختصاصی گسترش هفته دوازدهم: بازی هفته/ فرکی و نفت پنجشنبه 28 آذر 94 پرسپولیس – استقلال اهواز- ورزشگاه آزادی استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه غدیر پدیده خراسان –راه‌آهن- ورزشگاه ثامن جمعه 29 آذر 94 سایپا – ملوان بندر انزلی پاس- ورزشگاه قوامین فولاد خوزستان – استقلال تهران- ورزشگاه غدیر فولاد مبارکه سپاهان‌ - نفت تهران- ورزشگاه فولاد شهر صبای قم – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام قم تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان- ورزشگاه یادگار امام هفته سیزدهم: بازی هفته/ جنگِ سربازها یکشنبه 8 آذر 94 نفت تهران – پرسپولیس- ورزشگاه تختی گسترش فولاد تبریز‌ - فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه اختصاصی گسترش سیاه جامگان – صبای قم- ورزشگاه ثامن راه‌آهن – استقلال خوزستان- ورزشگاه شهدای شهر قدس دوشنبه 9 آذر 94 ملوان بندر انزلی‌ - تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی استقلال اهواز – فولاد خوزستان- ورزشگاه غدیر استقلال تهران – سایپا- ورزشگاه آزادی ذوب آهن – پدیده خراسان- ورزشگاه فولاد شهر هفته چهاردهم: بازی هفته/ تراکتور-استقلال یکشنبه 22 آذر 94 تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران – یادگار امام سایپا‌ - استقلال اهواز- ورزشگاه پاس قوامین فولاد مبارکه سپاهان – راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر صبای قم – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه یادگارامام قم فولاد خوزستان – نفت تهران- ورزشگاه غدیر دوشنبه 23 آذر 94 استقلال خوزستان – پدیده خراسان- ورزشگاه غدیر سیاه جامگان – ذوب آهن - ورزشگاه ثامن پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه آزادی هفته پانزدهم: بازی هفته/ پایان نیم فصل! پنج شنبه 26 آذر 94 استقلال تهران – صبای قم- ورزشگاه آزدای استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی نفت تهران – سایپا – ورزشگاه تختی جمعه 27 آذر 94 گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان- ورزشگاه اختصاصی ذوب آهن – استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر پدیده خراسان – سپاهان – ورزشگاه ثامن راه‌آهن – پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران ملوان بندر انزلی – سیاه جامگان- ورزشگاه تختی انزلی هفته شانزدهم یکشنبه 6 دی 94  استقلال تهران- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه آزادی استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه غدیر راه آهن-فولاد خوزستان- ورزشگاه شهدای شهر قدس گسترش فولاد تبریز- سایپا- ورزشگاه اختصاصی گسترش ذوب آهن – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه فولاد شهر دوشنبه 7 دی 94 نفت تهران- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی استقلال اهواز-صبای قم- ورزشگاه تختی پدیده خراسان –پرسپولیس- ورزشگاه ثامن هفته هفدهم  پنجشنبه 10 دی 94  ملوان بندر انزلی -استقلال تهران – ورزشگاه تختی سایپا- راه آهن-ورزشگاه پاس قوامین جمعه 11 دی 94  صبای قم- نفت تهران- ورزشگاه یادگار امام سیاه جامگان مشهد–استقلال اهواز- ورزشگاه ثامن  فولاد خوزستان- پدیده خراسان – ورزشگاه غدیر تراکتورسازی- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه یادگار امام فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن- ورزشگاه فولاد شهر پرسپولیس- استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی هفته هجدهم پنجشنبه 8 بهمن 94 ذوب آهن- استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر استقلال اهواز- ملوان بندرانزلی- ورزشگاه تختی نفت تهران- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه تختی گسترش فولاد تبریز- صبای قم- ورزشگاه اختصاصی گسترش جمعه 9 بهمن 94  استقلال خوزستان - فولاد خوزستان- ورزشگاه غدیر پدیده خراسان - سایپا- ورزشگاه ثامن راه آهن – تراکتورسازی- ورزشگاه شهدای شهر قدس پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه آزادی در صورت صعود تیم ملی المپیک به جمع چهار تیم برتر مسابقات مقدماتی المپیک دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اختیار تیم ملی امید می باشد روز یکشنبه 11/11/94 یا دوشنبه 12/11/94 برگزار خواهد شد. هفته نوزدهم پنجشنبه 15 بهمن 94 استقلال تهران- استقلال اهواز- ورزشگاه آزادی سایپا- استقلال خوزستان- ورزشگاه پاس قوامین ملوان بندر انزلی - نفت تهران- ورزشگاه تختی سیاه جامگان مشهد – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه ثامن جمعه 16 بهمن 94 فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختی تراکتورسازی تبریز- پدیده خراسان- ورزشگاه یادگار امام صبای قم - راه آهن- ورزشگاه یادگار امام ذوب آهن – پرسپولیس- ورزشگاه فولاد شهر هفته بیستم جمعه 23 بهمن 94 پرسپولیس- فولاد خوزستان- ورزشگاه آزادی استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه غدیر فولاد مبارکه سپاهان- سایپا- ورزشگاه فولاد شهر پدیده خراسان - صبای قم- ورزشگاه ثامن شنبه 24 بهمن 94  راه آهن- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه شهدای شهر قدس  گسترش فولاد تبریز- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد استقلال اهواز- ذوب آهن – ورزشگاه تختی یکشنبه 25 بهمن 94 نفت تهران – استقلال تهران- ورزشگاه تختی هفته بیست و یکم پنجشنبه 29 بهمن 94 سایپا- پرسپولیس- ورزشگاه پاس قوامین ذوب آهن- فولاد خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر  تراکتورسازی تبریز - فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه یادگار امام استقلال اهواز – نفت تهران- ورزشگاه تختی جمعه 30 بهمن 94  سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان- ورزشگاه ثامن صبای قم- استقلال خوزستان- ورزشگاه یادگار امام ملوان بندر انزلی - راه آهن- ورزشگاه تختی استقلال تهران- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه آزادی هفته بیست و دوم  پنجشنبه 13 اسفند 94  استقلال خوزستان- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه غدیر جمعه 14 اسفند 94 پدیده خراسان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه ثامن فولاد خوزستان- سایپا- ورزشگاه غدیر گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز- ورزشگاه اختصاصی گسترش راه آهن- استقلال تهران-ورزشگاه تختی تهران یکشنبه 16 اسفند 94  نفت تهران- ذوب آهن- ورزشگاه تختی فولاد مبارکه سپاهان- صبای قم- ورزشگاه فولاد شهر پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه آزادی هفته بیست و سوم پنجشنبه 20 اسفند 94  صبای قم- پرسپولیس- ورزشگاه یادگار امام سیاه جامگان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه ثامن نفت تهران- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی ذوب آهن- سایپا- ورزشگاه فولاد شهر تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان- ورزشگاه یادگارامام جمعه 21 اسفند 94 استقلال اهواز- راه آهن- ورزشگاه تختی ملوان بندر انزلی- استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی استقلال تهران- پدیده خراسان- ورزشگاه آزادی هفته بیست و چهارم پنجشنبه 12 فروردین 95 فولاد مبارکه سپاهان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه فولاد شهر گسترش فولاد تبریز- ذوب آهن- ورزشگاه اختصاصی گسترش  راه آهن- نفت تهران- ورزشگاه شهدای شهر قدس سایپا- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه پاس قوامین شنبه 14 فروردین 95  فولاد خوزستان- صبای قم- ورزشگاه غدیر یکشنبه 15 فروردین 95  پدیده خراسان – استقلال اهواز- ورزشگاه ثامن مشهد استقلال خوزستان- استقلال تهران- ورزشگاه غدیر پرسپولیس- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه آزادی هفته بیست و پنجم جمعه 20 فروردین 95  ملوان بندرانزلی – پرسپولیس-  ورزشگاه تختی انزلی استقلال اهواز- استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی سیاه جامگان مشهد- فولاد خوزستان- ورزشگاه ثامن صبای قم- سایپا- ورزشگاه یادگارامام قم گسترش فولاد- راه آهن- ورزشگاه اختصاصی گسترش یکشنبه 22 فروردین 95  نفت تهران- پدیده خراسان- ورزشگاه تختی ذوب آهن- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه فولاد شهر استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه آزادی هفته بیست و ششم پنجشنبه 26 فروردین 95 فولاد مبارکه سپاهان- استقلال اهواز- ورزشگاه فولاد شهر راه آهن- ذوب آهن- ورزشگاه شهدای شهر قدس تراکتورسازی تبریز – صبا قم- ورزشگاه یادگار امام استقلال خوزستان- نفت تهران- ورزشگاه غدیر سایپا- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه پاس قوامین پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه ثامن  جمعه 27 فروردین 95 فولاد خوزستان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه غدیر پرسپولیس- استقلال تهران- ورزشگاه آزادی هفته بیست و هفتم  جمعه 3 اردیبهشت 95 استقلال تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه آزادی گسترش فولاد تبریز- استقلال خوزستان- ورزشگاه اختصاصی گسترش ملوان بندر انزلی- سایپا- ورزشگاه تختی راه آهن- پدیده خراسان –ورزشگه شهدای شهر قدس
شنبه 4 اردیبهشت 95 
استقلال اهواز- پرسپولیس- ورزشگاه غدیر اهواز
یکشنبه 5 اردیبهشت 95 نفت تهران- فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه تختی ذوب آهن- صبای قم- ورزشگاه فولاد شهر سیاه جامگان مشهد – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه ثامن
هفته بیست و هشتم پنجشنبه 9 اردیبهشت 95  پرسپولیس- نفت تهران- ورزشگاه آزادی پدیده خراسان – ذوب آهن- ورزشگاه ثامن فولاد مبارکه سپاهان- گسترش فولادتبریز- ورزشگاه فولاد شهر فولاد خوزستان- استقلال اهواز- ورزشگاه غدیر استقلال خوزستان- راه آهن- ورزشگاه تختی صبای قم- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه یادگار امام قم تراکتورسازی تبریز – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه یادگارامام تبریز سایپا- استقلال تهران- ورزشگاه پاس قوامین هفته بیست و نهم یکشنبه 19 اردیبهشت 95  استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه آزادی پدیده خراسان- استقلال خوزستان- ورزشگاه ثامن نفت تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی استقلال اهواز- سایپا- ورزشگاه تختی ملوان بندر انزلی- صبای قم- ورزشگاه تختی راه آهن- فولاد مبارکه سپاهان-ورزشگا شهدای شهر قدس ذوب آهن- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر گسترش فولاد تبریز- پرسپولیس- ورزشگاه اختصاصی گسترش هفته سی ام  جمعه 24 اردیبهشت 95  پرسپولیس-راه آهن- ورزشگاه آزادی تراکتورسازی تبریز- استقلال اهواز- ورزشگاه یادگار امام تبریز استقلال خوزستان- ذوب آهن- ورزشگاه تختی فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه غدیر سایپا- نفت تهران- ورزشگاه پاس قوامین فولاد مبارکه سپاهان- پدیده خراسان- ورزشگاه فولاد شهر سیاه جامگان مشهد- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه ثامن صبای قم- استقلال تهران- ورزشگاه یادگارامام قم
 
کد خبر: 9407
  ۱  
آی اسپورت
2015-07-23 18:47:18
نظر دهید

۱ نظر
یوسف
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۳
بی صبرانه منتظر اومدن سپاهان به تبریزیم!
29 بهمن اون روی دیگه مونو به سپاهان نشون میدیم
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر