فهرست
تحلیل فنی دیدار  ایران - قطر؛ امیدها راحت بردن را بلد نیستند
تحلیل فنی دیدار ایران - قطر؛ امیدها راحت بردن را بلد نیستند

تحلیل فنی دیدار ایران - قطر؛ امیدها راحت بردن را بلد نیستند

آی اسپورت- تیم ملی امید ایران در دومین بازی خود موفق نبود بازی خوبی ارائه کند و با شکست برابر میزبان مسابقات، تکلیف صعود خود را به سومین بازی دور مقدماتی موکول کرد. تحلیل فنی جالب این دیدار را می‌خوانید.


سیستم پایه قطر چهار-دو- سه- یکسیستم پایه ایران   چهار- یک- چهار- یک
۱- شروع بازی با ارزیابی که تیم امید ایران ازتیم قطرداشت همراه بود ، یعنی رد وبدل کردن توپ دریک سوم دفاعی ومیانی برای رسیدن توپ به دروازه حریف. قطری ها طوری استقرارداشتند که راه پاس درعمق و ورود به یک سوم دفاعی خود را به بازیکنان ایران نمی دادند. استقرارقطری ها باعث شد که بازیکنان ایران مجبورشوند تا دقیقه ۴۵ از ۹ پاس بلند وطولی دراین مسابقه استفاده کنند که به نظر می آمد بازیکنان امید ایران دربازی روی زمین تبحر کافی نداشتند.درفوتبال امروز لزوم ارسال پاس بلند باید با توجیه همراه باشد. چرا باید پاس بلند داد؟ تیمی پاس بلند می دهد که از نظر نتیجه عقب است. تیمی پاس بلند می دهد که شخصیت لازم را برای بازی کردن ونزدیک شدن به دروازه حریف ندارد ویا قطع توپ انجام شده و تیم باید به سرعت با یک پاس بلند در منطقه حمله خود را صاحب توپ کند.اما چرا نباید پاس بلند داد؟ چون یکی ازپاس هایی است که آینده اش معلوم نیست و تیم های امروزی ازارسال توپی که مالکیت آنها قطع شود و از آینده اش خبری نداشته باشند کمتراستفاده می کنند.۲-یک اشکال اساسی درخط دفاع ۴ نفره برای آفسایدگیری اتفاق افتاد که بسیارخطرناک وغیرمرسوم درفوتبال امروزی بود آنهم به دلیل فاصله کم خط دفاع با منطقه ای که توپ دراختیارحریف است . این مدل ایستادن مدافعین غلط است چون ریسک آن قابل جبران نیست . درمقابل این طریق آفسایدگیری هم ، تیم های حرفه ای تمرین کرده اند و ازاین تله آفسایدها به خوبی عبور می کنند. معمولاً فاصله خط دفاع ۴ نفره تیم مدافع تا بازیکن صاحب توپ ازحریف درزمین تیم مدافع ممکن است به حداقل۲۰ مترهم برسد اما اگرتوپ درنیمه قطرودراختیار بازیکنان این تیم باشد ، استقرارخط دفاع ایران نباید در۵ و یا۱۰متری وچسبیده به خط مرکززمین باشد چون این فاصله با توپ یک استقرارناشیانه درفوتبال است ، اینجاست که عمق دادن به دفاع مهمترازگرفتن یک یا چند آفساید آنهم درنزدیکی نیمه است. اتفاقی که چند نوبت افتاد واولین آن دردقیقه ۹ بازی بود.۳-دقیقه ۱۶ ارسال توپی داشتیم ازتیم قطر وشاهد عدم هماهنگی حیدریه مدافع چپ با اخباری دروازه بان بودیم که به سردفاع خورد وتبدیل به کرنرشد درحالیکه یک ارتباط کلامی ساده ازسوی اخباری باعث می شد که توپ به راحتی اززمین خارج شود.۴-اداره بازی توسط هردو تیم تا دقیقه ۲۰ با این تفاوت که سازماندهی تیمی قطر بهتر بود وقدرت تیمی ایران بیشتر.۵-پرسینگ پرتعداد وخوب ایران باعث شده بود که درنیمه اول به سرعت ازپای قطری ها توپ ربایی شود.۶- پرتاب های بلند اوتی کنعانی ۲ بار تا دقیقه ۲۵ یک تاکتیک غیرمرسوم درفوتبال دنیاست چون این پرتاب ضریب خطایش بیشترازفوایدش است وتیم ها فقط دردقایق ۸۰ به بعد وآنهم اگرازنظرنتیجه عقب باشند استفاده می کنند.۷-حمل توپ وبازی فردی درمیانه زمین بسیارخطرناک و بی فایده است . بازیکنان ایران اصرار به دریبل زدن دورازمحوطه جریمه داشتند به جای بازی وپاس دادن به همبازیان تا دقیقه ۳۰ که باعث هدردادن توپ درچند نوبت شد.۸-استفاده ازضربات ایستگاهی تا دقیقه ۳۱ که دوبارازسمت راست ایران واز راه دور به سمت محوطه جریمه حریف ارسال شد ضربات ایستگاهی ازراه دور که ارسال می شود جزء ضربات بی ثمردرفوتبال امروزی است۹-خط آفساید ایران یک خط آفساید سطح پایین بود که حتی دردقیقه ۳۳ برای باردوم اتفاق افتاد وگزارشگر مسابقه یعنی آقای فردوسی پورهم بدان اشاره داشت این نقیصه برای بازیهای بعدی بایستی اصلاح شود.۱۰-بازیکنان مرکزی ایران توانایی دریافت از مدافعین را نداشتند به همین خاطرایران اززمین خود کم توپ گیری کردند.۱۱-عدم وجود یک ستاره درتیم ایران ، همیشه درتیم ها یک ستاره خودش را به خوبی نشان می دهد اما درایران کسی را ندیدیم که ستاره باشد اما درتیم قطراین کاپیتانشان بود به نام عبدالکریم که خوب ظاهرشد.۱۲-درعمق زمین ایران تا عمق دفاع قطرچند مثلث وجود دارد که بایستی بتوانند به خوبی با هم بازی کنند اما این مثلث ها عملکرد قابل قبولی نداشتند . ۱- مثلث دروازه بان با دومدافع مرکزی ۲- مثلث دومدافع مرکزی با تک هافبک دفاعی ۳- مثلث تک هافبک دفاعی با دوهافبک وسط ۴- مثلث دوهافبک وسط با تک مهاجم . یعنی این مثلث ها اگربه خوبی کار نکنند تیم روند حرکتی خوبی به سمت دروازه حریف نخواهد داشت والبته هماهنگ کردن این نفرات نیازبه تمرین زیاد دارد ودرتمرین هم بایستی مربیان اطلاعات کافی به بازیکنان درگیر دراین مثلث ها بدهند تا به خوبی کارکنند.۱۳-دردوبازی انجام شده ، بازیکنان ایران درمالکیت توپ اعتماد به نفس کافی نداشتند واگردرتیم خود به خوبی نتوانید مالکیت توپ را حفظ کنید ودربازی رو به جلو تبحر نداشته باشید نمی توانید به همان اندازه خلق موقعیت کنید.۱۴-بعدازاینکه توپ درنقطه ای بین چند نفرگره می خورد این بازیکنان ایران هستند که همبازیان خود را ندیده مبادرت به دفع توپ با دستپاچگی می کنند.۱۵-دریافت گل دوم ایران و دواشتباه : ۱- اشتباه اخباری گلرتیم درشرایطی که توپ ارسالی ازضربه کرنر تیم قطر را بایستی درمحوطه شش قدم تصاحب می کرد یا دفع می کرد این عملکرد را نداشت چرا ؟ چون تمرکز نداشت وجریان بازی را ازابتدای ضربه تعقیب نکرد ۲- عدم یارگیری مدافع مرکزی ما یعنی دانشگر که یارمستقیم خود که کاپیتان قطر نیز بود را ازدست خود خارج دید چون وقتی که اودورش زد ایشون هم بایستی به جای دورزدن نقطه فرود توپ را دنبال می کرد که اینکاررا نتوانست انجام بدهد.۱۶-مالکیت ۵۷ درصدی ایران درمقابل مالکیت ۴۳ درصدی قطر تا دقیقه ۶۰ مسابقه نشان می دهد که ایران آنگونههم در زمین حریف صاحب توپ نبوده هرچند که دریافت کننده گل بوده وبایستی فشارش را بیشترمی کرده برای جبران.۱۷-حرکات خوب مهدی ترابی یارثابت تیم ملی بزرگسالان ویارانرژیک ما درنیمه دوم این افسوس را برای ما داشت که چرا درنیمه اول ازاین مهره استفاده نبردیم .چون تیم ها امروزه کاررا درنیمه اول تمام می کنند چون کارهای جزیی تری را به نیمه دوم واگذارمی کنند.۱۸-کارخوب تیم ایران برای زدن گل اول بدین صورت که ضربه سرترابی وجرأت اضافه شدن علی کریمی ازهافبک میانی وفرارخوب او حاصلش گل اول تیم ما دردقیقه ۹۱ بود۱۹-واکنش خوب اخباری دقیقه ۹۱ به خوبی جلوگیری کرد ازدریافت گل سوم ایران۲۰-درپایان بایستی اشاره کرد که تیم ایران استراتژی خوبی برای این بازی انتخاب نکرده بود. تاکتیک اتخاذ شده هم مناسب نبود ، عدم هماهنگی بازیکنان هم مشکل دیگر وسرعت تیمی وعدم استفاده ازکارهای ترکیبی درمنطقه دفاعی قطر وعدم حوصله درحفظ مالکیت توپ وشناسایی روزنه هایی برای نفوذ به دفاع حریف هم ازمشکلات عدیده ای است که تیم ایران دارد وبایستی مدنظرمربیان قرار بگیرد . آنچه که مسلم است دربازی بعدی استرس بالاست اما چربش نفرات ایران خیلی بیشترازبازیکنان چین است وتیم ایران بخت بیشتری دارد که به دوربعد صعود کند.


محمدرضا نظری پور/ وبسایت برنامه نود

کد خبر: 9401
     
آی اسپورت
2016-01-16 22:50:16
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر