فهرست
تقویم کامل لیگ برتر شانزدهم تا پایان هفته سی‌ام/ دربی هفته ششم افتاد
تقویم کامل لیگ برتر شانزدهم تا پایان هفته سی‌ام/ دربی هفته ششم افتاد

تقویم کامل لیگ برتر شانزدهم تا پایان هفته سی‌ام/ دربی هفته ششم افتاد

هفته اول: دوشنبه و سه‌شنبه، 4 و5 مردادماه 95 صبای قم - صنعت نفت آبادان سیاه‌جامگان مشهد - ذوب‌آهن اصفهان فولاد خوزستان - ماشین‌سازی تبریز تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان استقلال - نفت تهران سایپا - پرسپولیس گسترش‌فولاد تبریز - پیکان سپاهان اصفهان - پدیده خراسان


هفته دوم: یکشنبه و دوشنبه، 10 و 11 مردادماه 95 پیکان - صبای قم پرسپولیس - فولاد خوزستان نفت تهران - سپاهان اصفهان پدیده خراسان - سیاه‌جامگان مشهد استقلال خوزستان - استقلال ذوب‌آهن اصفهان - سایپا صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز ماشین‌سازی تبریز - گسترش‌فولاد تبریز

هفته سوم: جمعه و شنبه، 15 و 16 مردادماه 95 صبای قم - ماشین‌سازی تبریز سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان نفت تهران - پدیده خراسان استقلال - صنعت نفت آبادان فولاد خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان گسترش‌فولاد تبریز - پرسپولیس سیاه‌جامگان مشهد - سایپا تراکتورسازی تبریز - پیکان


هفته چهارم: پنجشنبه و جمعه، 21 و22 مردادماه 95 پرسپولیس - صبای قم ذوب‌آهن اصفهان - گسترش‌فولاد تبریز سیاه‌جامگان مشهد - فولاد خوزستان ماشین‌سازی تبریز - تراکتورسازی تبریز سایپا - پدیده خراسان صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان پیکان - استقلال استقلال خوزستان - نفت تهران


هفته پنجم: جمعه، ‌شنبه و یکشنبه، 19، 20 و 21 شهریورماه 95 صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان فولاد خوزستان - سایپا پدیده خراسان - استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس نفت تهران - صنعت نفت آبادان استقلال - ماشین‌سازی تبریز گسترش‌فولاد تبریز - سیاه‌جامگان مشهد سپاهان اصفهان - پیکان


هفته ششم: پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 شهریورماه 95 سیاه‌جامگان مشهد - صبای قم ذوب‌آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز فولاد خوزستان - پدیده خراسان صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان پیکان - نفت تهران ماشین‌سازی تبریز - سپاهان اصفهان سایپا - گسترش‌فولاد تبریز پرسپولیس - استقلال


هفته هفتم: چهارشنبه و پنجشنبه، 31 شهریور و اول مهرماه 95 صبای قم - سایپا استقلال - ذوب‌آهن اصفهان گسترش‌فولاد تبریز - فولاد خوزستان استقلال خوزستان - پیکان تراکتورسازی تبریز - سیاه‌جامگان مشهد نفت تهران- ماشین‌سازی تبریز پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان - پرسپولیس


هفته هشتم: جمعه و شنبه، 23 و 24 مهرماه 95 فولاد خوزستان - صبای قم ذوب‌آهن اصفهان - سپاهان اصفهان ماشین‌سازی تبریز - استقلال خوزستان سایپا - تراکتورسازی تبریز پرسپولیس - نفت تهران سیاه‌جامگان مشهد - استقلال پیکان - صنعت نفت آبادان گسترش‌فولاد تبریز - پدیده خراسان


هفته نهم: پنجشنبه و جمعه، 29 و 30 مهرماه 95 صبای قم - گسترش‌فولاد تبریز نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان استقلال خوزستان - پرسپولیس صنعت نفت آبادان - ماشین‌سازی تبریز سپاهان اصفهان - سیاه‌جامگان مشهد استقلال - سایپا پدیده خراسان - پیکان


هفته دهم: پنجشنبه و جمعه، 6 و 7 آبان‌ماه 95 صبای قم - پدیده خراسان ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان فولاد خوزستان - استقلال گسترش‌فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز سیاه‌جامگان مشهد - نفت تهران ماشین‌سازی تبریز - پیکان پرسپولیس - صنعت نفت آبادان سایپا - سپاهان اصفهان


هفته یازدهم: پنجشنبه و جمعه، 4 و 5 آذرماه 95 تراکتورسازی تبریز - صبای قم صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان استقلال خوزستان - سیاه‌جامگان مشهد نفت تهران - سایپا پدیده خراسان - ماشین‌سازی تبریز استقلال - گسترش‌فولاد تبریز پیکان - پرسپولیس


هفته دوازدهم: پنجشنبه و جمعه، 11 و 12 آذرماه 95 صبای قم - استقلال ذوب‌آهن اصفهان - پیکان فولاد خوزستان - نفت تهران سایپا - استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز - پدیده خراسان پرسپولیس - ماشین‌سازی تبریز سیاه‌جامگان مشهد - صنعت نفت آبادان گسترش‌فولاد تبریز - سپاهان اصفهان


هفته سیزدهم: پنجشنبه و جمعه، 18 و 19 آذرماه 95 سپاهان اصفهان - صبای قم ماشین‌سازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان استقلال خوزستان - فولاد خوزستان استقلال - تراکتورسازی تبریز نفت تهران - گسترش‌فولاد تبریز پیکان - سیاه‌جامگان مشهد صنعت نفت آبادان - سایپا پدیده خراسان - پرسپولیس


هفته چهاردهم: پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 آذرماه 95 صبای قم - نفت تهران ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان گسترش‌فولاد تبریز - استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان سیاه‌جامگان مشهد - ماشین‌سازی تبریز سایپا - پیکان استقلال - پدیده خراسان


هفته پانزدهم: جمعه، شنبه و یکشنبه، 3، 4 و 5 دی‌ماه 95 استقلال خوزستان - صبای قم پدیده خراسان - ذوب‌آهن اصفهان پیکان - فولاد خوزستان نفت تهران - تراکتورسازی تبریز ماشین‌سازی تبریز - سایپا پرسپولیس - سیاه‌جامگان مشهد صنعت نفت آبادان - گسترش‌فولاد تبریز سپاهان اصفهان - استقلال


هفته شانزدهم: سه‌شنبه و چهارشنبه، 21 و 22 دی‌ماه 95 صنعت نفت آبادان - صبای قم پدیده خراسان - سپاهان اصفهان استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز ماشین‌سازی تبریز - فولاد خوزستان پرسپولیس - سایپا نفت تهران - استقلال پیکان - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن اصفهان - سیاه‌جامگان مشهد


هفته هفدهم: دوشنبه و سه‌شنبه، 26 و 27 دی‌ماه 95 گسترش فولاد تبریز - صنعت نفت آبادان استقلال - استقلال خوزستان سایپا - ذوب‌آهن اصفهان سیاه‌جامگان مشهد - پدیده خراسان فولاد خوزستان - پرسپولیس سپاهان اصفهان - نفت تهران صبای قم - ماشین‌سازی تبریز تراکتورسازی تبریز - پیکان


هفته هجدهم: جمعه و شنبه، یکم و 2 بهمن‌ماه 95 صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان سایپا - سیاه‌جامگان مشهد پرسپولیس - صبای قم استقلال خوزستان - سپاهان اصفهان پیکان - استقلال پدیده خراسان - نفت تهران ماشین‌سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز


هفته نوزدهم: پنجشنبه و جمعه، 7 و 8 بهمن‌ماه 95 استقلال - صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان - پیکان پدیده خراسان - استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز - ماشین‌سازی تبریز نفت تهران - سیاه‌جامگان مشهد صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس فولاد خوزستان - سایپا
 
 
 
هفته بیستم: پنجشنبه و جمعه، 13 و 14 بهمن‌ماه 95 صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان استقلال خوزستان - نفت تهران سیاه‌جامگان مشهد - فولاد خوزستان ماشین‌سازی تبریز - استقلال سایپا - صبای قم پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز پیکان - پدیده خراسان ذوب‌آهن اصفهان - گسترش فولاد تبریز
 
 
هفته بیست‌ویکم: چهارشنبه و پنجشنبه، 20 و 21 بهمن‌ماه 95 پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان - ماشین‌سازی تبریز استقلال خوزستان - سیاه‌جامگان مشهد صبای قم - فولاد خوزستان گسترش فولاد تبریز - سایپا تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان نفت تهران - پیکان استقلال - پرسپولیس
 
 
هفته بیست‌ودوم: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 27، 28 و 29 بهمن‌ماه 95 صنعت نفت آبادان - نفت تهران پرسپولیس - سپاهان اصفهان پیکان - استقلال خوزستان فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز ماشین‌سازی تبریز - پدیده خراسان سایپا- تراکتورسازی تبریز سیاه‌جامگان مشهد - صبای قم ذوب‌آهن اصفهان - استقلال
 
 
هفته بیست‌وسوم: جمعه، شنبه و یکشنبه، 13، 14 و 15 اسفندماه 95 استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان نفت تهران - ماشین‌سازی تبریز استقلال - سایپا پدیده خراسان - پرسپولیس گسترش فولاد تبریز - صبای قم پیکان - سیاه‌جامگان مشهد
 
 
 
هفته بیست‌وچهارم: پنجشنبه و جمعه، 19 و 20  اسفندماه 95 صنعت نفت آبادان - پیکان سایپا - سپاهان اصفهان ماشین‌سازی تبریز - استقلال خوزستان فولاد خوزستان - استقلال صبای قم - تراکتورسازی تبریز ذوب‌آهن اصفهان - پدیده خراسان پرسپولیس - نفت تهران سیاه‌جامگان مشهد - گسترش فولاد تبریز
 
 
هفته بیست‌وپنجم: جمعه و شنبه، 11 و 12 فروردین‌ماه 96 صنعت نفت آبادان - سیاه‌جامگان مشهد سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان استقلال خوزستان - پرسپولیس پیکان - ماشین‌سازی تبریز پدیده خراسان - سایپا تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز استقلال - صبای قم نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان
 
 
هفته بیست‌وششم: پنجشبنه و جمعه، 17 و 18 فروردین‌ماه 96 ماشین‌سازی تبریز - صنعت نفت آبادان صبای قم - سپاهان اصفهان ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان فولاد خوزستان - پدیده خراسان سایپا - نفت تهران سیاه‌جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز پرسپولیس - پیکان گسترش فولاد تبریز - استقلال
 
 
هفته بیست‌وهفتم: جمعه و شنبه، 25 و 26 فروردین‌ماه 96 صنعت نفت آبادان - پرسپولیس سپاهان اصفهان - گسترش فولاد تبریز استقلال خوزستان - سایپا نفت تهران - فولاد خوزستان ماشین‌سازی تبریز - سیاه‌جامگان مشهد استقلال - تراکتورسازی تبریز پدیده خراسان - صبای قم پیکان - ذوب‌آهن اصفهان
 
 
هفته بیست‌وهشتم: پنجشنبه، 31 فروردین‌ماه 96 ذوب‌آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان فولاد خوزستان - استقلال خوزستان پرسپولیس - ماشین‌سازی تبریز سایپا - پیکان گسترش فولاد تبریز - پدیده خراسان صبای قم - نفت تهران سیاه‌جامگان مشهد - استقلال
 
 
هفته بیست‌ونهم: شنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 96 صنعت نفت آبادان - سایپا سپاهان اصفهان - استقلال استقلال خوزستان - صبای قم پیکان - فولاد خوزستان ماشین‌سازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان پدیده خراسان - تراکتورسازی تبریز نفت تهران - گسترش فولاد تبریز پرسپولیس - سیاه‌جامگان مشهد
 
 
هفته سی‌ام: پنجشنبه، 14 اردیبهشت‌ماه 96 فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان سیاه‌جامگان مشهد - سپاهان اصفهان گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان سایپا - ماشین‌سازی تبریز تراکتورسازی تبریز - نفت تهران استقلال - پدیده خراسان صبای قم - پیکان ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس
 
     
آی اسپورت
2016-07-13 13:30:51
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر