فهرست
تقویم کامل لیگ برتر منتشر شد: افتتاحیه تراکتور و لستر
تقویم کامل لیگ برتر منتشر شد: افتتاحیه تراکتور و لستر

تقویم کامل لیگ برتر منتشر شد: افتتاحیه تراکتور و لستر

آی اسپورت- کمیته مسابقات اعلام کرد برنامه سی‌ هفته‌ای مسابقات لیگ برتر تدوین شده است، اما با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۱۱ آذرماه سهمیه‌های قطعی حضور نمایندگان فوتبال کشور در لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آینده را اعلام می‌کند، برنامه نیم‌فصل دوم مسابقات لیگ برتر بعد از تعیین شدن سهمیه‌ها اعلام خواهد شد.
برنامه نیم‌فصل اول مسابقات لیگ برتر در فصل ۹۶-۹۵  به شرح زیر است:


هفته اولدوشنبه ۴ مرداد ۹۵تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شدسیاه‌جامگان مشهد - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه ثامن مشهدصبای قم - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه یادگار امام قماستقلال تهران - نفت تهران - ورزشگاه آزادی تهران
سه‌شنبه ۵ مرداد۹۵سایپای تهران - پرسپولیس تهران - ورزشگاه تختی تهرانگسترش فولاد تبریز - پیکان تهران - ورزشگاه بنیان دیزل تبریزفولاد خوزستان - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه غدیر اهوازسپاهان اصفهان - پدیده خراسان - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
***************************************************
هفته دومیکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵استقلال خوزستان - استقلال تهران - ورزشگاه غدیر اهوازذوب‌آهن اصفهان - سایپای تهران - ورزشگاه فولادشهر اصفهانپیکان تهران - صبای قم - ورزشگاه شهدای شهر قدسپدیده خراسان  - سیاه‌جامگان مشهد - ورزشگاه ثامن مشهد
دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵ماشین‌سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شدصنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شدپرسپولیس تهران - فولاد خوزستان - ورزشگاه آزادی تهراننفت تهران - سپاهان اصفهان - ورزشگاه تختی تهران
***************************************************
هفته سومجمعه ۱۵ مرداد ۹۵استقلال تهران - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه آزادی تهرانفولاد خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه غدیر اهوازسیاه‌جامگان مشهد - سایپای تهران - ورزشگاه ثامن مشهد
شنبه ۱۶ مرداد ۹۵صبای قم - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه یادگار امام قمسپاهان اصفهان - استقلال خوزستان - ورزشگاه فولادشهر اصفهاننفت تهران - پدیده خراسان - ورزشگاه تختی تهرانگسترش فولاد تبریز - پرسپولیس تهران - ورزشگاه بنیان دیزل تبریزیکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵تراکتورسازی تبریز - پیکان تهران - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد
***************************************************
هفته چهارمپنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵پیکان تهران - استقلال تهران - ورزشگاه شهدای شهر قدسذوب‌آهن اصفهان - گسترش فولاد تبریز - فولادشهر اصفهاناستقلال خوزستان - نفت تهران - ورزشگاه غدیر اهوازماشین‌سازی تبریز - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شدسایپای تهران - پدیده خراسان - ورزشگاه پاس قوامین تهرانصنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شدپرسپولیس تهران - صبای قم - ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۲۲ مرداد ۹۵سیاه‌جامگان مشهد - فولاد خوزستان - ورزشگاه ثامن مشهد
***************************************************
هفته پنجمجمعه ۱۹ شهریور ۹۵نفت تهران - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه تختی تهرانگسترش فولاد تبریز - سیاه‌جامگان مشهد - ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شنبه  ۲۰ شهریور ۹۵پدیده خراسان - استقلال خوزستان - ورزشگاه ثامن مشهدصبای قم - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه یادگار امام قمتراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران - ورزشگاه یادگار امام تبریزفولاد خوزستان - سایپای تهران - ورزشگاه غدیر اهوازسپاهان اصفهان - پیکان تهران - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۹۵استقلال تهران - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته ششمپنجشنبه  ۲۵ شهریور ۹۵سیاه‌جامگان مشهد - صبای قم - ورزشگاه ثامن مشهدذوب‌آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه فولادشهر اصفهانصنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان - ورزشگاه تختی آبادانماشین‌سازی تبریز - سپاهان اصفهان - ورزشگاه یادگار امام تبریزپیکان تهران - نفت تهران - ورزشگاه شهدای شهر قدسسایپای تهران - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه پاس قوامین تهران
جمعه ۲۶ شهریور ۹۵فولاد خوزستان - پدیده خراسان - ورزشگاه غدیر اهوازپرسپولیس تهران - استقلال تهران - ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته هفتمسه‌شنبه ۳۰ شهریور ۹۵استقلال تهران - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه آزادی تهرانتراکتورسازی تبریز - سیاه‌جامگان مشهد - ورزشگاه یادگار امام تبریزاستقلال خوزستان - پیکان تهران - ورزشگاه غدیر اهوازصبای قم - سایپای تهران - ورزشگاه یادگار امام قم
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۹۵سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران - ورزشگاه فولاد شهر اصفهانگسترش فولاد تبریز - فولاد خوزستان - ورزشگاه بنیان دیزل تبریزنفت تهران - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه تختی تهرانپدیده خراسان - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه ثامن مشهد
***************************************************
هفته هشتمجمعه ۲۳ مهر ۹۵فولاد خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهوازپیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه شهدای شهر قدس
شنبه ۲۴ مهر ۹۵ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه یادگار امام تبریزسایپا تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه پاس قوامین تهرانذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهانپرسپولیس تهران – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهرانسیاه‌جامگان مشهد  – استقلال تهران – ورزشگاه ثامن مشهد
یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
***************************************************
هفته نهمپنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵استقلال خوزستان – پرسپولیس تهران – ورزشگاه غدیر اهوازتراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان– ورزشگاه یادگار امام تبریزنفت تهران – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی تهران
جمعه ۳۰ مهر ۹۵فولاد مبارکه سپاهان – سیاه‌جامگان مشهد– ورزشگاه فولاد شهر اصفهانصبای قم – گسترش فولاد تبریز– ورزشگاه یادگار امام قمصنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه تختی آبادانپدیده خراسان – پیکان تهران– ورزشگاه ثامن مشهداستقلال تهران – سایپا تهران– ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته دهمپنجشنبه ۶ آبان۹۵فولاد خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهوازماشین‌سازی تبریز – پیکان تهران- ورزشگاه یادگار امام تبریزسایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه پاس قوامین تهرانصبای قم – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام قم
جمعه ۷ آبان۹۵ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر اصفهانسیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران- ورزشگاه ثامن مشهدگسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیان دیزل تبریزپرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان- ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته یازدهمپنج شنبه ۴ آذر ۹۵پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ورزشگاه شهدای شهر قدسفولاد مبارکه سپاهان – فولاد خوزستان– ورزشگاه فولادشهر اصفهاننفت تهران – سایپا تهران – ورزشگاه تختی تهراناستقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد– ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۵ آذر ۹۵پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهدصنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی آبادانتراکتورسازی تبریز – صبای قم– ورزشگاه یادگار امام تبریزاستقلال تهران – گسترش فولاد تبریز– ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته دوازدهمپنج شنبه ۱۱ آذر ۹۵صبای قم – استقلال تهران – ورزشگاه یادگار امام قمگسترش فولاد تبریز – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریزسایپا تهران – استقلال خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین تهرانفولاد خوزستان – نفت تهران – ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۱۲ آذر ۹۵تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام تبریزسیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه ثامن مشهدذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهانپرسپولیس تهران – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته سیزدهمپنج شنبه ۱۸ آذر ۹۵پدیده خراسان– پرسپولیس تهران – ورزشگاه ثامن مشهدنفت تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی تهرانماشین‌سازی تبریز – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه یادگار امام تبریزصنعت نفت آبادان – سایپا تهران – ورزشگاه تختی آبادان
جمعه  ۱۹ آذر ۹۵استقلال خوزستان – فولاد خوزستان – ورزشگاه غدیر اهوازفولاد مبارکه سپاهان – صبای قم – ورزشگاه فولادشهر اصفهانپیکان تهران – سیاه‌جامگان خراسان – ورزشگاه شهدای شهرقدس تهراناستقلال تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران
***************************************************
هفته چهاردهمپنجشنبه۲۵ آذر ۹۵استقلال تهران – پدیده خراسان – ورزشگاه آزادی تهرانسایپا تهران – پیکان تهران – ورزشگاه پاس قوامین تهرانصبای قم – نفت تهران – ورزشگاه یادگار امام قمگسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
جمعه ۲۶ آذر ۹۵ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس– ورزشگاه فولادشهر صفهانتراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان– ورزشگاه یادگار امام تبریزسیاه‌جامگان مشهد  – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهدفولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان– ورزشگاه غدیر اهواز
***************************************************
هفته پانزدهمشنبه ۴ دی۹۵پرسپولیس تهران – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه آزادی تهرانصنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادانماشین‌سازی تبریز – سایپا تهران – ورزشگاه یادگارامام تبریزپیکان تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه شهدای شهر قدس
یکشنبه ۵ دی۹۵پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه ثامن مشهدنفت تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی تهراناستقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهوازفولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان
دیدار تیم‌هایی که در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی حضور ندارند در روز جمعه سوم دی ۹۵ برگزار می‌شود.


کدخبر: 9407
     
آی اسپورت
2016-07-16 17:36:35
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر