فهرست
جعفر کاشانی، امیر عابدینی، بیژن ذوالفقارنسب و حسین عبدی در کمیته فنی پرسپولیس
جعفر کاشانی، امیر عابدینی، بیژن ذوالفقارنسب و حسین عبدی در کمیته فنی پرسپولیس

جعفر کاشانی، امیر عابدینی، بیژن ذوالفقارنسب و حسین عبدی در کمیته فنی پرسپولیس

آی اسپورت - ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺘﯿﻠﯽ ﻋﻀﻮ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﻔﺖ: درﺑﺎره ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه و ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ
در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ درﺑﺎره ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آﻗﺎی داﯾﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
اﺳﺘﯿﻠﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، آﻗﺎﯾﺎن؛ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﺑﯿﮋن ذواﻟﻔﻘﺎرﻧﺴﺐ، اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪی ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻦ، ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ازﺳﺎﻋﺖ 17 آﻏﺎز و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺘﯿﻠﯽ، ﺧﻮاﺟﻪ وﻧﺪ، ﺳﻠﯿﻤﯽ، طﺎھﺮی و زادﻣﮫﺮ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻧﺴﺎن و ﮐﺎظﻢ ﭘﻮر دو ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺗﮫﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.

     
آی اسپورت
2014-05-05 21:21:21
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر