فهرست
برگه مالیات ماشین های پرسپولیسی ها به دفتر پیشکسوتان می رود!
برگه مالیات ماشین های پرسپولیسی ها به دفتر پیشکسوتان می رود!

برگه مالیات ماشین های پرسپولیسی ها به دفتر پیشکسوتان می رود!

آی اسپورت – ظاهرا  مشکلات مربوط به ماشین هایی که در زمان مدیریت رویانیان به بازیکنان پرسپولیس داده شد ادامه دارد.از آنجایی که سعید شیرینی مسوول مستقیم تهیه و  و واگذاری این ماشین ها به بازیکنان بود  و  به خاطر سمتی که وی در شرکت پیشکسوتان پرسپولیس داشت برگه های مالیاتی این ماشین ها به دفتر شرکت پیشکسوتان پرسپولیس می رود!
سعید شیرینی قبل از دستگیری اش ریاست شرکت پشکسوتان پرسپولیس را بر عهده داشت و مهر این شرکت پا مدارک مربوط به ماشین ها موجود است .به همین خاطر برگه های مالیات مربوط به 8-7 خودرویی که به بازیکنان داده شده  به دفتر این شرکت رسیده است که رقم آنها جمعا چیز حدود 60-50 میلیون تومان می شود.
جالب اینکه علیرضا رحیمی هم از این قضیه باخبر است اما هنوز هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و مثل بسیاری از امور باشگاه فعلا قدمی برای حل مشکل برنداشته است.
     
آی اسپورت
2014-05-30 12:56:33
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر