فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۳/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فاینورد ۳۴ ۲۶ ۴ ۴ ۸۶ ۲۵ ۶۱ ۸۲
۲ آژاکس ۳۴ ۲۵ ۶ ۳ ۷۹ ۲۳ ۵۶ ۸۱
۳ آیندهوون ۳۴ ۲۲ ۱۰ ۲ ۶۸ ۲۳ ۴۵ ۷۶
۴ اوترخت ۳۴ ۱۸ ۸ ۸ ۵۴ ۳۸ ۱۶ ۶۲
۵ ویتسه آرنهایم ۳۴ ۱۵ ۶ ۱۳ ۵۱ ۴۰ ۱۱ ۵۱
۶ آلکمار ۳۴ ۱۲ ۱۳ ۹ ۵۶ ۵۲ ۴ ۴۹
۷ توئنته ۳۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۴۸ ۵۰ ۴۵
۸ خرونینگن ۳۴ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۵۵ ۵۱ ۴ ۴۳
۹ هیرنفین ۳۴ ۱۲ ۷ ۱۵ ۵۴ ۵۳ ۱ ۴۳
۱۰ هراکلس ۳۴ ۱۲ ۷ ۱۵ ۵۳ ۵۵ ۴۳
۱۱ دن هاخ ۳۴ ۱۱ ۵ ۱۸ ۳۷ ۵۹ -۲۲ ۳۸
۱۲ اکسلسیور ۳۴ ۹ ۱۰ ۱۵ ۴۳ ۶۰ -۱۷ ۳۷
۱۳ ویلم تیلبورگ ۳۴ ۹ ۹ ۱۶ ۲۹ ۴۴ -۱۵ ۳۶
۱۴ زووله ۳۴ ۹ ۸ ۱۷ ۳۹ ۶۷ -۲۸ ۳۵
۱۵ اسپارتا روتردام ۳۴ ۹ ۷ ۱۸ ۴۲ ۶۱ -۱۹ ۳۴
۱۶ نایمخن ۳۴ ۹ ۷ ۱۸ ۳۲ ۵۹ -۲۷ ۳۴
۱۷ رودا کرکراد ۳۴ ۷ ۱۲ ۱۵ ۲۶ ۵۱ -۲۵ ۳۳
۱۸ ایگلز ۳۴ ۶ ۵ ۲۳ ۳۲ ۷۳ -۴۱ ۲۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر