فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آیندهوون ۱۲ ۱۱ ۰ ۱ ۳۸ ۱۳ ۲۵ ۳۳
۲ آژاکس ۱۲ ۸ ۱ ۳ ۳۵ ۱۰ ۲۵ ۲۵
۳ آلکمار ۱۲ ۸ ۱ ۳ ۲۰ ۱۵ ۵ ۲۵
۴ زووله ۱۲ ۶ ۴ ۲ ۱۷ ۱۱ ۶ ۲۲
۵ اوترخت ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۲۰ ۲۲ ۲۰
۶ ویتسه آرنهایم ۱۲ ۵ ۴ ۳ ۲۴ ۱۶ ۸ ۱۹
۷ فاینورد ۱۲ ۵ ۴ ۳ ۲۱ ۱۴ ۷ ۱۹
۸ هیرنفین ۱۲ ۵ ۳ ۴ ۱۸ ۲۰ ۱۸
۹ دن هاخ ۱۲ ۵ ۲ ۵ ۱۵ ۱۶ ۱۷
۱۰ اکسلسیور ۱۲ ۵ ۲ ۵ ۱۵ ۱۷ ۱۷
۱۱ هراکلس ۱۲ ۴ ۳ ۵ ۱۸ ۲۲ ۱۵
۱۲ ونلو ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۳ ۱۷ ۱۴
۱۳ خرونینگن ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۱۸ ۲۱ ۱۲
۱۴ اسپارتا روتردام ۱۲ ۲ ۵ ۵ ۱۰ ۱۹ ۱۱
۱۵ ویلم تیلبورگ ۱۲ ۳ ۱ ۸ ۱۵ ۲۷ -۱۲ ۱۰
۱۶ توئنته ۱۲ ۳ ۰ ۹ ۱۶ ۲۳ ۹
۱۷ برادا ۱۲ ۲ ۳ ۷ ۱۱ ۲۷ -۱۶ ۹
۱۸ رودا کرکراد ۱۲ ۲ ۱ ۹ ۹ ۲۳ -۱۴ ۷
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
توئنته ۰
۴ هیرنفین
بازی توئنته و هیرنفین
نتیجه نهایی
فاینورد ۱
۱ ونلو
بازی فاینورد و ونلو
نتیجه نهایی
برادا ۰
۸ آژاکس
بازی برادا و آژاکس
نتیجه نهایی
ویلم تیلبورگ ۲
۲ اسپارتا روتردام
بازی ویلم تیلبورگ و اسپارتا روتردام
يكشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
دن هاخ ۴
۱ هراکلس
بازی دن هاخ و هراکلس
نتیجه نهایی
خرونینگن ۴
۲ ویتسه آرنهایم
بازی خرونینگن و ویتسه آرنهایم
نتیجه نهایی
اوترخت ۳
۱ اکسلسیور
بازی اوترخت و اکسلسیور
نتیجه نهایی
زووله ۰
۱ آیندهوون
بازی زووله و آیندهوون
نتیجه نهایی
رودا کرکراد ۰
۱ آلکمار
بازی رودا کرکراد و آلکمار
جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰
آلکمار  
  توئنته
شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۰۰
ونلو  
  ویلم تیلبورگ
۲۲:۱۵
خرونینگن  
  فاینورد
۲۲:۱۵
هراکلس  
  برادا
۲۳:۱۵
هیرنفین  
  زووله
يكشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶
۱۵:۰۰
آژاکس  
  رودا کرکراد
۱۷:۰۰
اکسلسیور  
  آیندهوون
۱۷:۰۰
اسپارتا روتردام  
  اوترخت
۱۹:۱۵
ویتسه آرنهایم  
  دن هاخ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر