فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فاینورد ۲۷ ۲۲ ۳ ۲ ۶۸ ۱۷ ۵۱ ۶۹
۲ آژاکس ۲۷ ۱۹ ۶ ۲ ۵۶ ۱۷ ۳۹ ۶۳
۳ آیندهوون ۲۷ ۱۸ ۷ ۲ ۵۲ ۱۸ ۳۴ ۶۱
۴ اوترخت ۲۷ ۱۲ ۸ ۷ ۴۱ ۳۳ ۸ ۴۴
۵ آلکمار ۲۷ ۱۰ ۱۱ ۶ ۴۷ ۴۰ ۷ ۴۱
۶ توئنته ۲۷ ۱۱ ۸ ۸ ۳۸ ۳۵ ۳ ۴۱
۷ ویتسه آرنهایم ۲۷ ۱۱ ۶ ۱۰ ۴۱ ۳۳ ۸ ۳۹
۸ هیرنفین ۲۷ ۱۰ ۷ ۱۰ ۴۵ ۳۶ ۹ ۳۷
۹ ویلم تیلبورگ ۲۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۵ ۳۰ ۳۳
۱۰ هراکلس ۲۷ ۸ ۷ ۱۲ ۳۷ ۴۶ ۳۱
۱۱ زووله ۲۷ ۸ ۶ ۱۳ ۳۰ ۵۰ -۲۰ ۳۰
۱۲ خرونینگن ۲۷ ۶ ۱۱ ۱۰ ۳۶ ۴۰ ۲۹
۱۳ اسپارتا روتردام ۲۷ ۷ ۷ ۱۳ ۳۵ ۴۸ -۱۳ ۲۸
۱۴ نایمخن ۲۷ ۷ ۷ ۱۳ ۲۶ ۴۵ -۱۹ ۲۸
۱۵ اکسلسیور ۲۷ ۵ ۹ ۱۳ ۳۲ ۵۰ -۱۸ ۲۴
۱۶ رودا کرکراد ۲۷ ۴ ۱۱ ۱۲ ۱۸ ۴۰ -۲۲ ۲۳
۱۷ دن هاخ ۲۷ ۶ ۴ ۱۷ ۲۱ ۴۸ -۲۷ ۲۲
۱۸ ایگلز ۲۷ ۵ ۵ ۱۷ ۲۶ ۴۸ -۲۲ ۲۰
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
۲۰:۰۰
آلکمار  
  خرونینگن
۲۰:۰۰
زووله  
  اکسلسیور
۲۱:۱۵
اسپارتا روتردام  
  آیندهوون
۲۲:۱۵
اوترخت  
  ویلم تیلبورگ
۲۲:۱۵
هراکلس  
  هیرنفین
يكشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
۱۴:۰۰
ویتسه آرنهایم  
  نایمخن
۱۶:۰۰
دن هاخ  
  رودا کرکراد
۱۶:۰۰
آژاکس  
  فاینورد
۱۸:۱۵
توئنته  
  ایگلز
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر