فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فاینورد ۳۲ ۲۵ ۴ ۳ ۸۳ ۲۱ ۶۲ ۷۹
۲ آژاکس ۳۲ ۲۳ ۶ ۳ ۷۲ ۲۲ ۵۰ ۷۵
۳ آیندهوون ۳۲ ۲۱ ۹ ۲ ۶۳ ۲۱ ۴۲ ۷۲
۴ اوترخت ۳۲ ۱۶ ۸ ۸ ۵۰ ۳۶ ۱۴ ۵۶
۵ آلکمار ۳۲ ۱۲ ۱۳ ۷ ۵۳ ۴۷ ۶ ۴۹
۶ ویتسه آرنهایم ۳۲ ۱۴ ۶ ۱۲ ۴۸ ۳۹ ۹ ۴۸
۷ توئنته ۳۲ ۱۲ ۹ ۱۱ ۴۵ ۴۴ ۱ ۴۵
۸ هیرنفین ۳۲ ۱۲ ۷ ۱۳ ۵۳ ۴۹ ۴ ۴۳
۹ هراکلس ۳۲ ۱۱ ۷ ۱۴ ۴۸ ۵۲ ۴۰
۱۰ خرونینگن ۳۲ ۹ ۱۲ ۱۱ ۴۹ ۴۷ ۲ ۳۹
۱۱ ویلم تیلبورگ ۳۲ ۹ ۹ ۱۴ ۲۸ ۴۰ -۱۲ ۳۶
۱۲ دن هاخ ۳۲ ۱۰ ۵ ۱۷ ۳۳ ۵۴ -۲۱ ۳۵
۱۳ اکسلسیور ۳۲ ۸ ۱۰ ۱۴ ۳۹ ۵۶ -۱۷ ۳۴
۱۴ زووله ۳۲ ۸ ۸ ۱۶ ۳۶ ۶۲ -۲۶ ۳۲
۱۵ رودا کرکراد ۳۲ ۶ ۱۲ ۱۴ ۲۵ ۴۸ -۲۳ ۳۰
۱۶ اسپارتا روتردام ۳۲ ۷ ۷ ۱۸ ۳۸ ۶۰ -۲۲ ۲۸
۱۷ نایمخن ۳۲ ۷ ۷ ۱۸ ۲۸ ۵۸ -۳۰ ۲۸
۱۸ ایگلز ۳۲ ۶ ۵ ۲۱ ۳۱ ۶۶ -۳۵ ۲۳
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
جمعه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
هیرنفین ۱
۰ ویلم تیلبورگ
بازی هیرنفین و ویلم تیلبورگ
شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
نایمخن ۰
۱ اکسلسیور
بازی نایمخن و اکسلسیور
نتیجه نهایی
آلکمار ۲
۱ توئنته
بازی آلکمار و توئنته
نتیجه نهایی
زووله ۱
۲ هراکلس
بازی زووله و هراکلس
نتیجه نهایی
ایگلز ۲
۳ خرونینگن
بازی ایگلز و خرونینگن
يكشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اوترخت ۱
۰ رودا کرکراد
بازی اوترخت و رودا کرکراد
نتیجه نهایی
اسپارتا روتردام ۰
۱ دن هاخ
بازی اسپارتا روتردام و دن هاخ
نتیجه نهایی
ویتسه آرنهایم ۰
۲ فاینورد
بازی ویتسه آرنهایم و فاینورد
نتیجه نهایی
آیندهوون ۱
۰ آژاکس
بازی آیندهوون و آژاکس
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر