فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۵/۰۳<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ دن هاخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ آژاکس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ آلکمار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اکسلسیور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ خرونینگن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ توئنته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اوترخت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ فاینورد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ هراکلس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ برادا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ زووله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ آیندهوون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رودا کرکراد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ هیرنفین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اسپارتا روتردام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ویتسه آرنهایم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ونلو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ویلم تیلبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر