فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ موناکو ۳۳ ۲۵ ۵ ۳ ۹۲ ۲۸ ۶۴ ۸۰
۲ پاری سن ژرمن ۳۴ ۲۵ ۵ ۴ ۷۱ ۲۳ ۴۸ ۸۰
۳ نیس ۳۴ ۲۱ ۱۱ ۲ ۵۶ ۲۸ ۲۸ ۷۴
۴ بوردو ۳۴ ۱۵ ۱۰ ۹ ۴۹ ۳۹ ۱۰ ۵۵
۵ لیون ۳۳ ۱۷ ۳ ۱۳ ۶۶ ۴۱ ۲۵ ۵۴
۶ مارسی ۳۴ ۱۴ ۱۰ ۱۰ ۴۸ ۳۸ ۱۰ ۵۲
۷ سنت اتین ۳۳ ۱۱ ۱۳ ۹ ۳۶ ۳۰ ۶ ۴۶
۸ نانت ۳۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۳۳ ۴۷ -۱۴ ۴۵
۹ رن ۳۴ ۱۰ ۱۴ ۱۰ ۳۲ ۳۸ ۴۴
۱۰ گنگام ۳۴ ۱۲ ۸ ۱۴ ۴۰ ۴۷ ۴۴
۱۱ تولوز ۳۴ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵ ۳۶ ۴۲
۱۲ لیل ۳۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۳۴ ۴۱ ۴۰
۱۳ مون پلیه ۳۴ ۱۰ ۹ ۱۵ ۴۷ ۵۷ -۱۰ ۳۹
۱۴ آنژه ۳۴ ۱۱ ۶ ۱۷ ۳۴ ۴۶ -۱۲ ۳۹
۱۵ متز ۳۴ ۹ ۹ ۱۶ ۳۴ ۶۹ -۳۵ ۳۶
۱۶ لوریان ۳۴ ۱۰ ۴ ۲۰ ۴۲ ۶۵ -۲۳ ۳۴
۱۷ کان ۳۴ ۹ ۶ ۱۹ ۳۳ ۵۸ -۲۵ ۳۳
۱۸ دیجن ۳۴ ۷ ۱۱ ۱۶ ۴۴ ۵۴ -۱۰ ۳۲
۱۹ نانسی ۳۴ ۸ ۸ ۱۸ ۲۵ ۴۴ -۱۹ ۳۲
۲۰ باستیا ۳۳ ۶ ۱۰ ۱۷ ۲۶ ۴۸ -۲۲ ۲۸
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
جمعه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
نانسی ۰
۰ مارسی
بازی نانسی و مارسی
شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
پاری سن ژرمن ۲
۰ مون پلیه
بازی پاری سن ژرمن و مون پلیه
نتیجه نهایی
بوردو ۲
۰ باستیا
بازی بوردو و باستیا
نتیجه نهایی
کان ۰
۲ نانت
بازی کان و نانت
نتیجه نهایی
دیجن ۳
۲ آنژه
بازی دیجن و آنژه
نتیجه نهایی
لیل ۳
۰ گنگام
بازی لیل و گنگام
نتیجه نهایی
لوریان ۵
۱ متز
بازی لوریان و متز
يكشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
تولوز ۱
۱ نیس
بازی تولوز و نیس
نتیجه نهایی
سنت اتین ۱
۱ رن
بازی سنت اتین و رن
نتیجه نهایی
لیون ۱
۲ موناکو
بازی لیون و موناکو
جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
آنژه  
  لیون
شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۹:۳۰
موناکو  
  تولوز
۲۲:۳۰
گنگام  
  سنت اتین
۲۲:۳۰
متز  
  نانسی
۲۲:۳۰
مون پلیه  
  لیل
۲۲:۳۰
نانت  
  لوریان
۲۲:۳۰
باستیا  
  رن
يكشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۷:۳۰
کان  
  مارسی
۱۹:۳۰
دیجن  
  بوردو
۲۳:۳۰
نیس  
  پاری سن ژرمن
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر