فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۱۱/۰۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۲۲ ۱۸ ۲ ۲ ۶۷ ۱۶ ۵۱ ۵۶
۲ لیون ۲۲ ۱۴ ۶ ۲ ۵۰ ۲۱ ۲۹ ۴۸
۳ مارسی ۲۲ ۱۴ ۵ ۳ ۴۵ ۲۲ ۲۳ ۴۷
۴ موناکو ۲۲ ۱۴ ۴ ۴ ۵۱ ۲۲ ۲۹ ۴۶
۵ نانت ۲۲ ۱۰ ۴ ۸ ۱۹ ۲۱ ۳۴
۶ نیس ۲۲ ۱۰ ۴ ۸ ۲۸ ۳۱ ۳۴
۷ مون پلیه ۲۲ ۷ ۱۰ ۵ ۲۰ ۱۵ ۵ ۳۱
۸ رن ۲۲ ۹ ۴ ۹ ۲۷ ۳۰ ۳۱
۹ گنگام ۲۲ ۸ ۵ ۹ ۲۴ ۲۹ ۲۹
۱۰ استراسبورگ ۲۲ ۷ ۶ ۹ ۲۷ ۳۷ -۱۰ ۲۷
۱۱ کان ۲۲ ۸ ۳ ۱۱ ۱۴ ۲۴ -۱۰ ۲۷
۱۲ بوردو ۲۲ ۷ ۵ ۱۰ ۲۴ ۳۱ ۲۶
۱۳ آمینس ۲۲ ۷ ۴ ۱۱ ۲۰ ۲۴ ۲۵
۱۴ دیجن ۲۲ ۷ ۴ ۱۱ ۳۱ ۴۵ -۱۴ ۲۵
۱۵ ترویس ۲۲ ۷ ۳ ۱۲ ۲۲ ۳۱ ۲۴
۱۶ سنت اتین ۲۲ ۶ ۵ ۱۱ ۲۰ ۳۷ -۱۷ ۲۳
۱۷ آنژه ۲۲ ۴ ۱۰ ۸ ۲۵ ۳۲ ۲۲
۱۸ لیل ۲۲ ۶ ۴ ۱۲ ۱۹ ۳۳ -۱۴ ۲۲
۱۹ تولوز ۲۲ ۵ ۵ ۱۲ ۲۰ ۳۲ -۱۲ ۲۰
۲۰ متز ۲۲ ۴ ۳ ۱۵ ۱۸ ۳۸ -۲۰ ۱۵
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۱۱/۰۲<>
يكشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
سنت اتین ۲
۰ تولوز
بازی سنت اتین و تولوز
نتیجه نهایی
لیون ۱
۱ آنژه
بازی لیون و آنژه
نتیجه نهایی
نانت ۰
۱ پاری سن ژرمن
بازی نانت و پاری سن ژرمن
سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بوردو ۰
۲ کان
بازی بوردو و کان
نتیجه نهایی
مارسی ۲
۰ استراسبورگ
بازی مارسی و استراسبورگ
نتیجه نهایی
موناکو ۲
۲ نیس
بازی موناکو و نیس
چهارشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آمینس ۱
۱ مون پلیه
بازی آمینس و مون پلیه
نتیجه نهایی
آنژه ۳
۱ ترویس
بازی آنژه و ترویس
نتیجه نهایی
گنگام ۰
۲ لیون
بازی گنگام و لیون
نتیجه نهایی
لیل ۱
۲ رن
بازی لیل و رن
نتیجه نهایی
متز ۳
۰ سنت اتین
بازی متز و سنت اتین
نتیجه نهایی
تولوز ۱
۱ نانت
بازی تولوز و نانت
نتیجه نهایی
پاری سن ژرمن ۸
۰ دیجن
بازی پاری سن ژرمن و دیجن
جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کان ۰
۲ مارسی
بازی کان و مارسی
شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
نانت ۰
۱ بوردو
بازی نانت و بوردو
نتیجه نهایی
آمینس ۳
۱ گنگام
بازی آمینس و گنگام
نتیجه نهایی
مون پلیه ۲
۱ تولوز
بازی مون پلیه و تولوز
نتیجه نهایی
رن ۱
۰ آنژه
بازی رن و آنژه
نتیجه نهایی
استراسبورگ ۳
۲ دیجن
بازی استراسبورگ و دیجن
نتیجه نهایی
ترویس ۱
۰ لیل
بازی ترویس و لیل
يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۳:۳۰
لیون  
  پاری سن ژرمن
نتیجه نهایی
نیس ۱
۰ سنت اتین
بازی نیس و سنت اتین
نتیجه نهایی
موناکو ۳
۱ متز
بازی موناکو و متز
جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
دیجن  
  رن
شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۹:۳۰
پاری سن ژرمن  
  مون پلیه
۲۲:۳۰
آنژه  
  آمینس
۲۲:۳۰
گنگام  
  نانت
۲۲:۳۰
متز  
  نیس
۲۲:۳۰
سنت اتین  
  کان
۲۲:۳۰
تولوز  
  ترویس
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر