فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۷/۰۵/۳۰<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۱ ۵ ۶
۲ نیم المپیک ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۴ ۳ ۶
۳ دیجن ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶
۴ رنس ۲ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۶
۵ لیل ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۴
۵ موناکو ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۴
۷ استراسبورگ ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۴
۸ سنت اتین ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۴
۹ مارسی ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۳
۱۰ لیون ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱ ۳
۱۱ مون پلیه ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳
۱۲ رن ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳
۱۳ تولوز ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۵ ۳
۱۴ نیس ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
۱۵ کان ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱
۱۶ آنژه ۲ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۰
۱۷ گنگام ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۵ ۰
۱۸ آمینس ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۰
۱۸ بوردو ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۰
۲۰ نانت ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۵ ۰
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۷/۰۵/۳۰<>
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
رنس ۱
۰ لیون
بازی رنس و لیون
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
گنگام ۱
۳ پاری سن ژرمن
بازی گنگام و پاری سن ژرمن
نتیجه نهایی
آمینس ۱
۲ مون پلیه
بازی آمینس و مون پلیه
نتیجه نهایی
کان ۱
۱ نیس
بازی کان و نیس
نتیجه نهایی
دیجن ۲
۰ نانت
بازی دیجن و نانت
نتیجه نهایی
موناکو ۰
۰ لیل
بازی موناکو و لیل
نتیجه نهایی
رن ۱
۰ آنژه
بازی رن و آنژه
يكشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
استراسبورگ ۱
۱ سنت اتین
بازی استراسبورگ و سنت اتین
نتیجه نهایی
تولوز ۲
۱ بوردو
بازی تولوز و بوردو
نتیجه نهایی
نیم المپیک ۳
۱ مارسی
بازی نیم المپیک و مارسی
جمعه، ۲ شهریور ۱۳۹۷
۲۳:۱۵
لیون  
  استراسبورگ
شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
پاری سن ژرمن  
  آنژه
۲۲:۳۰
آمینس  
  رنس
۲۲:۳۰
مون پلیه  
  سنت اتین
۲۲:۳۰
نانت  
  کان
۲۲:۳۰
نیس  
  دیجن
۲۲:۳۰
تولوز  
  نیم المپیک
يكشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۷
۱۷:۳۰
لیل  
  گنگام
۱۹:۳۰
بوردو  
  موناکو
۲۳:۳۰
مارسی  
  رن
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر