فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۱۳ ۱۱ ۲ ۰ ۴۳ ۹ ۳۴ ۳۵
۲ موناکو ۱۳ ۹ ۲ ۲ ۳۵ ۱۳ ۲۲ ۲۹
۳ لیون ۱۳ ۷ ۵ ۱ ۳۲ ۱۵ ۱۷ ۲۶
۴ مارسی ۱۳ ۷ ۴ ۲ ۲۷ ۱۸ ۹ ۲۵
۵ نانت ۱۳ ۷ ۲ ۴ ۱۲ ۱۳ ۲۳
۶ کان ۱۳ ۶ ۱ ۶ ۹ ۱۴ ۱۹
۷ سنت اتین ۱۳ ۵ ۳ ۵ ۱۴ ۱۸ ۱۸
۸ مون پلیه ۱۳ ۴ ۵ ۴ ۹ ۸ ۱ ۱۷
۹ بوردو ۱۳ ۴ ۵ ۴ ۱۷ ۱۹ ۱۷
۱۰ تولوز ۱۳ ۴ ۴ ۵ ۱۲ ۱۷ ۱۶
۱۱ رن ۱۳ ۴ ۳ ۶ ۱۵ ۱۷ ۱۵
۱۲ آمینس ۱۳ ۴ ۳ ۶ ۱۱ ۱۴ ۱۵
۱۳ دیجن ۱۳ ۴ ۳ ۶ ۱۷ ۲۲ ۱۵
۱۴ ترویس ۱۳ ۴ ۳ ۶ ۱۳ ۱۸ ۱۵
۱۵ گنگام ۱۳ ۴ ۳ ۶ ۱۴ ۲۲ ۱۵
۱۶ آنژه ۱۳ ۲ ۸ ۳ ۱۷ ۲۰ ۱۴
۱۷ نیس ۱۳ ۴ ۲ ۷ ۱۵ ۲۰ ۱۴
۱۸ استراسبورگ ۱۳ ۳ ۴ ۶ ۱۵ ۲۴ ۱۳
۱۹ لیل ۱۳ ۳ ۳ ۷ ۱۲ ۱۹ ۱۲
۲۰ متز ۱۳ ۱ ۱ ۱۱ ۵ ۲۴ -۱۹ ۴
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
جمعه، ۲۶ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
لیل ۳
۱ سنت اتین
بازی لیل و سنت اتین
نتیجه نهایی
آمینس ۱
۱ موناکو
بازی آمینس و موناکو
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
پاری سن ژرمن ۴
۱ نانت
بازی پاری سن ژرمن و نانت
نتیجه نهایی
دیجن ۳
۱ ترویس
بازی دیجن و ترویس
نتیجه نهایی
گنگام ۱
۱ آنژه
بازی گنگام و آنژه
نتیجه نهایی
استراسبورگ ۲
۱ رن
بازی استراسبورگ و رن
نتیجه نهایی
تولوز ۰
۰ متز
بازی تولوز و متز
يكشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کان ۱
۱ نیس
بازی کان و نیس
نتیجه نهایی
لیون ۰
۰ مون پلیه
بازی لیون و مون پلیه
نتیجه نهایی
بوردو ۱
۱ مارسی
بازی بوردو و مارسی
دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آمینس ۳
۰ لیل
بازی آمینس و لیل
جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
سنت اتین  
  استراسبورگ
شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶
۱۹:۳۰
رن  
  نانت
۲۲:۳۰
کان  
  بوردو
۲۲:۳۰
دیجن  
  تولوز
۲۲:۳۰
متز  
  آمینس
۲۲:۳۰
مون پلیه  
  لیل
۲۲:۳۰
ترویس  
  آنژه
يكشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶
۱۷:۳۰
نیس  
  لیون
۱۹:۳۰
مارسی  
  گنگام
۲۳:۳۰
موناکو  
  پاری سن ژرمن
سه شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰
آمینس  
  دیجن
۲۱:۳۰
استراسبورگ  
  کان
۲۳:۳۰
بوردو  
  سنت اتین
چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰
آنژه  
  رن
۲۱:۳۰
گنگام  
  مون پلیه
۲۱:۳۰
لیون  
  لیل
۲۱:۳۰
متز  
  مارسی
۲۱:۳۰
نانت  
  موناکو
۲۱:۳۰
تولوز  
  نیس
۲۳:۳۰
پاری سن ژرمن  
  ترویس
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر