فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۵/۰۳<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آمینس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ آنژه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ بوردو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ کان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ دیجن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ گنگام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ لیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ لیون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ مارسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ متز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ موناکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ مون پلیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ نانت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ نیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ پاری سن ژرمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ سنت اتین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ استراسبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ تولوز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ترویس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر